MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา