วิธีการสร้าง E-mail และเปลี่ยน Password E-mail บน DirectAdmin

E-Mail Management เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง Account Email
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน รับ ส่ง อีเมล์ภายใต้โดเมนของตัวเอง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 

 DA Email01

รูปที่ 1

1 Login เข้าสู่ DirectAdmin และเลือกที่เมนู Email Account เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าตาดังรูปที่ 2.

 

DA Email1
รูปที่. 2 

2.ทําการเลือกที่เมนู Create account เพื่อทําการเพิ่มชื่อ Email ที่ต้องการสร้างขึ้นใหม่ เมื่อทําการคลิ๊กแล้วจะเข้าสู่หน้า Create Account ดังรูปที่ 3.

 

DA Email2

รูปที่. 3 

3.ให้กรอก user email และ password ตามตัวอย่าง รูปที่ 3

3.1 ใส่ username หรือชื่ออีเมล์ที่ต้องการ โดยไม่ต้องใส่ @domain

3.2 ใส่รหัสผ่าน

3.3 ใส่ขนาดพื้นที่ Mail Box หน่วยเป็น MB เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดที่ปุ่ม Create Account เพื่อทำการสร้าง email account

 

DA Email3

รูปที่. 4
4.เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยทําการกดที่ปุ่ม create เมื่อระบบ ดําเนินการสร้างเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดที่เราสร้าง ตามรูปที่ 4.
ต่อไปสามารถนำ email account ไปใช้งานได้ตามต้องการ


การเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเพิ่มพื้นที่อีเมล์

da changepass1

รูปที่ 5

5 เข้ามาในเมนู Email Account จากนั้นเลือก user ที่ต้องการแก้ไข

-การเปลี่ยนรหัส ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ด้านหลัง จากนั้นเลือกที่ Change Password/Username

-เพิ่มพื้นที่อีเมล์ เป็นการเปลี่ยนขนาดพื้นที่ของ user นั้นๆ เมื่อพื้นที่อีเมล์ของ user เต็ม ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ด้านหลัง จากนั้นเลือกที่ Change Limits


การตรวจสอบรายละเอียดการรับส่งอีเมล์ของ USER ทั้งหมด(ตรวจสอบความผิดปกติในการส่งเมล์)

DA Email4

รูปที่. 6
6.เข้ามาในเมนู Email Account จากนั้นทําการเลือกที E-mail Usage

DA Email5

รูปที่. 7
7.ระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

7.1 ตัวเลือกการแสดงผล โดยสามารถเลือกดูจดหมายเฉพาะวันนี้ หรือทั้งเดือน หรือทั้งเดือนไม่รวมวันนี้ และเลือกได้ว่าจะดูจดหมายขาออก หรือขาเข้า

7.2 ดู Sender หรือผู้ส่งที่ส่งเมล์จำนวนมากที่สุด

7.3 เป็นส่วนของการแสดงการส่ง หรือการรับเมล์ทั้งหมด ตามที่เลือกการแสดงผลจากข้อ 7.1 

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751